Stadgar Syriska riksförbundet

STADGAR som PDF

STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

 

§1 NAMN & SÄTE

Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF.

SYRF har sitt säte i Stockholm.

 

§2 MÅLSÄTTNING

SYRF´s målsättning är följande:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

2.1 Att verka för solidaritet och samarbete mellan syriska föreningar i Sverige.

2.2 Att medverka till integrering av syrier i det svenska samhället.

2.3 Att tillvarata syriernas specifika intressen i egenskap av syrier i Sverige, samt arbeta för jämlikhet mellan syrier och svenskar.

2.4 Att främja samarbete, vänskapsband och kulturellt utbyte mellan SYRF´s medlemmar och andra demokratiska organisationer i Sverige.

2.5 Att bevara och utveckla det syriska kulturarvet och den syriska identiteten bland syrier i Sverige.

2.6 Att agera som remissinstans.

2.7 Att främja initiativtagande till utarbetande och framläggande av förslag beträffande de allmänna problemställningar (ur juridisk, ekonomisk, social, kulturell och politisk perspektiv) som berör SYRF´s medlemmar med begäran om att åtgärder vidtas för att lösa dessa problem.

§3 MEDLEMSKAP

3.1 Föreningar som vill ansluta sig till SYRF måste uppfylla följande villkor:

3.1.1 Demokratiskt bildad syrisk förening

3.1.2 Politiskt och religiöst obunden

3.1.3 Har minst 10 medlemmar

3.1.4 Godtar SYRF´s stadgar och principer.

 

3.2 Enskilda personer kan ansöka om medlemskap i SYRF bara i de fall det saknas en syrisk lokalförening i närheten av bosättningsområdet. Även dessa måste uppfylla villkor nr 3.1.4.

3.3 Ansökan om medlemskap skall ställas skriftligen till SYRF´s styrelse. Till ansökan skall bifogas nedanstående handlingar:

 1. Stadgar
 2. Protokoll från senaste årsmöte av vilket det skall framgå att föreningen godtar SYRF´s stadgar
 3. Verksamhetsplan
 4. Namnförteckning över styrelsemedlemmarna samt firmatecknare
 5. Uppgift om antalet betalande medlemmar

3.4 Förbundsrådet beslutar om medlemskap inom 3 månader.

3.5 Föreningen som är missnöjd över beslutet får överklaga till förbundsrådet inom 1 månad. Överklagan skall skriftligen lämnas till SYRF’s styrelse som i sin tur kallar förbundsrådet för beslut i ärendet.

§4 MEDLEMSFÖRPLIKTELSER

Medlemmar i SYRF förbinder sig att:

4.1 Respektera de beslut fattade av förbundsstyrelsen och förbundsrådet.

4.2 Hålla stadgeenligt möte för att välja sina ansvariga organ (gäller föreningar)

4.3 Betala medlemsavgiften som årsmötet beslutar

§5 ORGAN

De ansvariga organen inom SYRF är:

Förbundsrådet

Förbundsstyrelsen

5.1 Förbundsrådet

5.1.1 Förbundsrådet består av demokratiskt valda ledamöter i medlemsföreningar i relation till föreningens medlemsantal enligt följande skala:

10-99 medlemmar 1 ledamot
100-199 medlemmar 2 ledamöter
200-299 medlemmar 3 ledamöter
o.s.v. 1 ledamot per 100 medlemmar

5.1.2 Förbundsrådet är det högsta beslutande organ inom SYRF vid överklagan på beslut fattade av styrelsen.

5.1.3 Förbundsrådet skall samlas på begäran av förbundsstyrelsen för behandling av större frågor och förslag.

5.1.4 Förbundsrådet skall sammanträda minst (2) gånger om året, varav en gång i anslutning till årsmötet.

5.1.5 Kallelse till förbundsrådet skall ske skriftligen (3) veckor i förväg. Förbundsstyrelsens förslag till dagordning, nödvändig dokumentation om de frågor som ska behandlas och skickas minst en vecka i förväg.

5.1.6 Besluten i förbundsrådet ska fattas med enkel majoritet.

5.1.7 Röstningen ska vara öppen såvida inte någon av de närvarande ledamöterna begär att den ska vara sluten. Vid val av person skall röstning alltid vara sluten.

5.1.8 Mötesprotokoll skall distribueras till samtliga medlemsföreningar inom loppet av 1 månad från det datum då mötet ägde rum.

 

5.2 Förbundsstyrelsen

5.2.1 Förbundsstyrelsen är det organ som ansvarar för att beslut fattade av förbundsrådet tillämpas

5.2.2 Beslut som fattas av förbundsstyrelsen skall begränsa sig till de resolutioner som tagits i förbundsrådet samt följa de bestämmelser som är fastställda i SYRF´s stadgar.

5.2.3 Förbundsstyrelsen har beslutsrätt vid närvaro av minst 2/3 av ledamöterna.

5.2.4 Förbundsstyrelsen skall sammanträda minst sex (6) gånger per år.

5.2.5 Protokoll skall föras vid varje möte. Protokollen skall skickas till medlemsföreningarnas styrelser inom 1 månad från mötets datum.

5.2.6 Styrelseledamöterna får ej vara medlemmar i en annan förening med identisk verksamhet. Så väl ordinarie som suppleanter.

5.2.7 Förbundsstyrelsen består av minst tre (3) och flest sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. De ordinarie ledamöterna består av:

a) Ordförande: företräder förbundet, leder och samordnar styrelsens uppgifter i enlighet med förbundsrådets program.

b) Sekreterare: upprättar och förvarar protokoll från styrelsemöten, registrerar och förvarar inkommande skrivelser, undertecknar alla av styrelsen utsända skrivelser, förvarar kopior av dessa samt upprättar förslag till stadgeenlig rapport från styrelsen

c) Kassör: redogör inför förbundsrådet och årsmötet tillsammans med revisorerna riksförbundets ekonomiska berättelse, undersöker och
framlägger nya finansieringsformer, utarbetar tillsammans med styrelsen årsberättelse och ansökan om ekonomiskt bidrag samt övervakar inventeringen.

D) ledamöter med varierande uppgifter

5.2.8 Förbundsstyrelse och två (2) revisorer väljs på årsmötet.

 

§6 ÅRSMÖTET

6.1 Rådets årsmöte skall hållas en gång om året senast i april månad. Vid detta kan alla ledamöter som ingår i förbundets alla tre organ närvara. Styrelsen beslutar om vilka utöver dessa som skall inbjudas samt meddelar dessa med helst inbjudningskort.

6.2 Vid årsmötet skall följande dagordning tillämpas:

 1. Prövning om kallelsen har skett stadgeenligt
 2. Val av mötets ordförande, sekreterare samt justeringsmän tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Styrelsens årsredovisning innehållande:
  1. verksamhetsberättelse
  2. ekonomisk rapport
  3. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen
  4. Styrelsens verksamhetsplan och budget
  5. Fastställande av verksamhetsplan och budget
  6. Val av styrelse med en mandattid på två år.
  7. Val av revisorer med en mandattid på två år.
  8. 10.  Val av auktoriserad revisor med en mandattid på två år.
  9.  Val av valberedning i två år..

12. Övrigt

 

6.3 Till årsmötet föreslår valberedningen kandidater till förbundsstyrelse och revisorer

6.4 Årsmötet väljer förbundsstyrelse, revisorer och auktoriserad revisor med en mandattid på två år.

§7 Valberedning

Valberedningens mål är att förbereda val av styrelsen för SYRF

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter som väljs på årsmöte.

§8 UTESLUTNING ELLER UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

8.1 Beslut om uteslutning av medlemsföreningar skall fattas av förbundsrådet, i det fall föreningen gjort sig skyldig till överträdelse av förbundets stadgar och om två tredjedelar av förbundsrådets ledamöter röstar för uteslutande.

8.2 Den uteslutna föreningen kan överklaga beslutet till förbundsrådet inom loppet av 1 månad.

8.3 Beslut om upphörande eller frivillig uppsägning om medlemskap för någon av medlemsföreningarna skall meddelas till styrelsen.

§9 REVIDERING AV STADGAR

Förbundet stadgar kan endast revideras av förbundsrådet, om tvåtredjedelar av dess ledamöter röstar för revidering vid två möten i rad med en månads mellanrum.

§10 UPPLÖSNING AV SYRF

Förslag om SYRF´s upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. SYRF kan inte upplösas så länge minst 2 (två) st. medlemmar från skilda lokala föreningar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska SYRF´s skulder betalas. Därefter ska SYRF´s tillgångar gå till medlemsföreningar i enlighet med SYRF´s syfte. Hur detta ska ske beslutas på SYRF´s sista årsmöte.

§11 ÖVRIGT

11.1 Förbundet skall hos berörda myndigheter ansöka om de bidrag som det har rätt till.

11.2 Förbundet kan, sedan förbundsrådet så beslutat taga emot donationer från företag eller privatpersoner.

 

Stadgaren:

Skrevs 1987

Omarbetades 2000

Omarbetades 2009

Reviderad 2014